Je bent hier:

Gepost op

Sinds de zomer van 2019 is er een nieuwe regelgeving in Vlaanderen van toepassing m.b.t. het houden van kampvuur bij erkende jeugdverblijfcentra, jeugdlokalen met beperkte verhuur (<60 dagen) en kampeerterreinen. Goed nieuws, want het gaat om een versoepeling.
Lees daarom aandachtig onderstaande tekst en gebruik het sjabloon in bijlage om de kampvuurmogelijkheid te melden bij de gemeente.

"Het Veldwetboek schreef tot nu toe een afstand van 100 meter voor t.o.v. huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd. In de praktijk was het zo goed als onmogelijk om deze afstand volledig te respecteren.
Voor kampvuren bij jeugdtoeristische logies wordt hierop nu een uitzondering gemaakt, dankzij een decreet dat in april werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het decreet is in voege sinds juli 2019. 

Op kampeerterreinen en terreinen aanpalend aan jeugdverblijfcentra kan kampvuur gemaakt worden als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1.    De uitbater staat kampvuren toe.
2.    De uitbater maakt schriftelijk melding bij het college van burgemeester en schepenen van de mogelijkheid om op zijn terrein kampvuren aan te steken.
3.    De burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, de politie, brandweer of een andere verantwoordelijke instantie verbiedt het aansteken van kampvuren niet wegens brandgevaar.
4.    Eventuele bijkomende voorwaarden die de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, de politie, de brandweer of een andere verantwoordelijke instantie heeft opgelegd, worden gerespecteerd."

Concreet volstaat het dus om als uitbater de kampvuurmogelijkheid schriftelijk te melden aan de gemeente. Op dat moment kan er vuur aangestoken worden, tenzij bevoegde diensten het toch verbieden of extra regels opleggen. Uiteraard staat het je ook vrij om als uitbater zelf afspraken rond kampvuur op te nemen in het huishoudelijk reglement, rekening houdende met veiligheid, overlast of ecologische overwegingen. 

Nog goed om weten, de afstandsregels in de nabijheid van bos en natuur blijven wel gelden. Wil je in of vlakbij een bos (binnen een straal van 25 meter) een vuur maken, dan moet je dat aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Lukt het wel om de afstand van 25 meter t.o.v. bos te respecteren, dan volstaat de toestemming van de eigenaar van de grond en heb je geen toelating nodig van ANB.