Open navigation menu

Gebruiksvoorwaarden

fos.be en andere online applicaties

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie 2.0 – laatste update 22 januari 2024

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van FOS Open Scouting, te bereiken via www.fosopenscouting.be en www.fos.be, daarin begrepen de online applicaties zoals "Scoutsmap" en “Keeo”, en alle bijbehorende media, zoals nieuwsbrieven en dergelijke meer. De “FOS-Shop” wordt uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden.

De website en alle bijhorende applicaties en media is eigendom van:

FOS Open Scouting vzw
Zwijnaardsesteenweg 93
9000 Gent
E: [email protected]
T: 09 245 45 86
KBO nr. 0409.543.797

Lees deze algemene voorwaarden goed door, want ze bevatten belangrijke en nuttige informatie met betrekking tot het gebruik van de website en de applicaties. Wij hebben het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website op elk moment te wijzigen en de algemene voorwaarden en het privacy-beleid op ieder moment eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via publicatie op deze website. Geregistreerde gebruikers ontvangen daarnaast ook een e-mailbericht met bericht van wijziging. Wij raden jou aan om de algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te checken voor eventuele wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op: https://fosopenscouting.be/nl/... Wij raden aan om hiervan een kopij te bewaren op jouw computer.

Door de toegang tot en het gebruik van de website erkent elke gebruiker kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht blijven.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de diensten van de website te weigeren zonder opgave van reden.DOEL VAN DE WEBSITE

Onze website heeft tot doel jou, de leiding, leden, nationaal vrijwilligers en medewerkers van FOS Open Scouting te informeren en met mekaar in contact te brengen. Wij bieden geen waarborg betreffende de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de website.GEBRUIK

Het gebruik van de website is gratis. De toegang tot de algemeen toegankelijke delen van de website en “Scoutsmap” is vrij. Het gebruik van en bijdrage tot de online applicaties, zoals “Scoutsmap” en “Keeo”, staat uitsluitend open voor geregistreerde gebruikers.GEDRAGSREGELS

Bij gebruik van de website verklaar je deze website, de inhoud, diensten en applicaties correct te gebruiken, geen handelingen te stellen die schade kunnen toebrengen aan FOS Open Scouting en diens leden of die een degelijke werking ervan kunnen verstoren of minder efficiënt maken. Het niet naleven van deze gedragsregels kan leiden tot het weigeren van de toegang tot de website.

Indien je inhoud plaatst op de website verklaar je exclusief eigenaar te zijn van alle inhoud en uitsluitend informatie toe te voegen van jezelf of derden die je wettelijk vertegenwoordigt of waarvoor hij een mandaat heeft. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

Je verklaart bij inschrijving op de website jouw account up-to-date te houden en als een goede huisvader te beheren.

Je verklaart geen informatie op de website te plaatsen die in strijd is met de rechten van de mens, inbreuk pleegt op de goede zeden, aanzet tot discriminatie of direct of indirect schade kan berokkenen aan FOS Open Scouting, diens leden, leiding, eenheden, vrijwilligers, medewerkers en partners.

Je hebt niet het recht om promotioneel of publicitair materiaal te plaatsen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van FOS Open Scouting, behoudens indien er promotie gevoerd wordt voor een event ter ondersteuning van de gewoonlijke, belangeloze scoutswerking.INHOUD

Geen garantie:


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

FOS Open Scouting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze website (links inbegrepen) en de ingevoerde informatie op elk tijdstip, zonder aankondiging of kennisgeving, te wijzigen of in te korten alsook om informatie te vergelijken om de nauwkeurigheid ervan te controleren en deze te verifiëren bij derden.

FOS Open Scouting heeft het recht om informatie uit de agenda te verwijderen met het oog op een efficiënte werking van de website, indien deze informatie langer dan 3 maanden verstreken is.

FOS Open Scouting biedt de mogelijkheid om hyperlinks te plaatsen op de website, waarmee de gebruiker op de website van een derde partij terecht komt. De algemene voorwaarden of privacy verklaring kan verschillen van deze van FOS Open Scouting. FOS Open Scouting draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van derden.

Onjuistheden:


FOS Open Scouting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FOS Open Scouting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FOS Open Scouting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: [email protected].Inhoud van derden:


FOS Open Scouting stelt billboards, activiteitenkalenders, nieuwsruimte, discussieforums, chats, fotoalbums en dergelijke ter beschikking van het publiek. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen hun activiteiten, nieuwsberichten, bijdragen en dergelijke op de website plaatsen. Dienaangaande treedt FOS Open Scouting enkel op als louter technische tussenpersoon en hosting provider. FOS Open Scouting draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, hetzij user generated content van de communicatieforums en andere platformen. FOS Open Scouting is niet verplicht om controle te voeren, noch toezicht te houden op de activiteiten op de communicatieforums.

Het is eenieder verboden, deze website aan te wenden voor onwettige of strafbare handelingen, dan wel daarop materiaal dat strijdig is met de wet of dat aanstootgevend is te plaatsen of te verspreiden. Meer in het bijzonder verplicht de gebruiker zich geen pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of anderszins voor de goede naam van FOS Open Scouting schadelijke content, informatie, software of overig materiaal op de websites te plaatsen, noch materiaal dat inbreuk op de rechten van derden of op enige wettelijke belang maakt of kan maken.

Wanneer melding wordt gedaan van onrechtmatige inhoud, zal FOS Open Scouting voldoen aan de wettelijk voorgeschreven procedures, zoals bepaald in artikel 20 en 21 van de e-Commercewet van 11 maart 2003. Voorts behoudt FOS Open Scouting zich het recht voor, gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden schenden, uit te sluiten van verder gebruik van de in het kader van de website aangeboden dienstverlening.Hyperlinks:


FOS Open Scouting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

FOS Open Scouting verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Wijzigingen:


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FOS Open Scouting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.TECHNISCH

FOS Open Scouting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door FOS Open Scouting te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding jegens FOS Open Scouting ontstaat.

FOS Open Scouting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbreking van de toegang tot de website, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan de server uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal FOS Open Scouting alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

FOS Open Scouting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens door een technische storing of menselijke fout.

De website wordt gehost op de servers van een externe partner. De algemene voorwaarden van deze partner zijn van toepassing. Deze kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.OVERMACHT

Noch FOS Open Scouting, noch jij zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

FOS Open Scouting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de overeenkomst indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van FOS Open Scouting ontsnapt.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

FOS Open Scouting is exclusief houder van de intellectuele eigendomsrechten op de website. Jij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten. Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar naar derden. Jij verbindt je ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de website vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden. Enig gebruik van de informatie op de website is strikt beperkt tot de gewoonlijke werking van de leden, eenheden en landelijke werking van FOS Open Scouting.

Indien je inhoud op de website plaatst, verleen je het recht aan FOS Open Scouting om alle toegevoegde informatie te gebruiken in het kader van haar gewoonlijke activiteiten als jeugdkoepel zonder dat hiervoor een vergoeding wordt voorzien.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FOS Open Scouting, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website.

De website is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van de inhoud van databanken (wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken).

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van FOS Open Scouting informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron “FOS Open Scouting” met hyperlink verwijzend naar de originele inhoud op de website.

Mocht je op deze site informatie of creaties tegenkomen die hier volgens jou niet thuishoren of een inbreuk maken op de rechten van jou of van een derde, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen: [email protected].JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

SPECIFIEKE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie 1.0 – laatste update: 22 januari 2024ALGEMEEN

Deze specifieke voorwaarden beheersen jouw gebruik van online applicaties zoals “Scoutsmap” en “Keeo”, beschikbaar op of via de website van FOS Open Scouting.

De algemene voorwaarden en het privacybeleid van de website van FOS Open Scouting, te raadplegen op www.fos.be, zijn integraal van toepassing op deze voorwaarden en het gebruik van de online applicaties. In geval van tegenstrijdigheid van normen zullen de specifieke gebruiksvoorwaarden steeds voorrang hebben.

Het gebruik van een of meerdere online applicaties is beperkt in functie van lidmaatschap van, functie en hoedanigheid binnen FOS Open Scouting:

Scoutsmap: Alle leden van FOS Open Scouting

Keeo: (Eenheids)leiding en vrijwilligers/medewerkers van FOS Open ScoutingREGISTRATIE

Voor het gebruik van de voormelde online applicaties is steeds een geregistreerd account vereist. Je kan jezelf registreren voor een of meerdere online applicaties door naar het desbetreffende online registratieformulier te surfen, alle noodzakelijke gegevens in te vullen, jouw functie, lidmaatschap en hoedanigheid binnen FOS Open Scouting op te geven en jezelf akkoord verklaren met alle toepasselijke voorwaarden.

Registratie is een voorwaarde voor gebruik van de applicaties. FOS Open Scouting behoudt zich het recht voor om de toegang tot een bepaalde applicatie te beperken of weigeren indien jij niet de juiste bevoegdheid hebt binnen FOS Open Scouting. FOS Open Scouting behoudt zich alleszins het recht voor een registratie te weigeren of een account te blokkeren. Geen enkele aansprakelijkheid, schadeverlies, kost of vergoeding kan in dit geval ten laste worden gelegd aan de beheerder van de website.

Voor het aanmaken van een account verklaar je minimum 18 jaar te zijn. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en verklaart geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon, een valse naam te gebruiken of een handelsnaam of alias te gebruiken waarvan de gebruiker geen toestemming gekregen heeft. Minderjarigen ouder dan 16 jaar mogen eveneens een account aanmaken mits de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van diens ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. FOS Open Scouting heeft het recht deze toestemming te allen tijde op te vragen en desgevallend gebruikers uit te sluiten.LOGINBEHEER

Jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor jouw logingegevens. Je dient dan ook alle redelijke middelen aan te wenden om jouw wachtwoord geheim te houden en om dit niet door derden te laten gebruiken. Elk gebruik dat wordt gemaakt van de website na geldige identificatie met een wachtwoord toebehorend aan jou, zal worden geacht door jou te zijn verricht.

Je verbindt je ertoe FOS Open Scouting onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet geoorloofd gebruik van jouw account of van jouw paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de site.ANNULATIE

Indien je jouw registratie wenst te annuleren, volstaat het om een e-mailbericht te sturen naar: [email protected]. Jouw account wordt onbeschikbaar na formele bevestiging door FOS Open Scouting.VERTROUWELIJKHEID

Je verklaart dat alle gegevens en informatie bekomen via FOS Open Scouting vertrouwelijk zijn en je deze op geen enkele manier zal gebruiken voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Je stemt ermee in dat FOS Open Scouting gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van het account.SCOUTSMAP

Via de Scoutsmap kan je informatie bekomen die jij nodig hebt om aan scouting te doen. Ook kan je op de website activiteiten en spellen plaatsen.

Je verklaart jezelf akkoord om de informatie steeds bij te werken en garandeert steeds de juistheid van de informatie die je deelt.

Je garandeert uitdrukkelijk dat je het recht en de nodige toestemmingen hebt bekomen om eventuele foto's en beelden te delen en gebruiken.KEEO

Keeo is een ledenadministratieprogramma. Je begrijpt dat het grootste deel van de gegevens die op Keeo verwerkt worden, persoonsgegevens van de leden van FOS Open Scouting uitmaken. Ieder gebruik van Keeo is bijgevolg onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Toegang tot Keeo is onderverdeeld in toegang voor Eenheidsleiding (enkel inzage en wijziging van gegevens van leden van de eigen eenheid) en voor de nationale structuur (inzage en wijziging van de gegevens van alle leden van FOS Open Scouting).

Van zodra je toegang krijgt tot Keeo, ben jij medeverantwoordelijk voor de integriteit, juistheid en vertrouwelijkheid van de gegevens opgeslagen in Keeo.

FOS Open Scouting is en blijft de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet. Jij als geregistreerde gebruiker bent een verwerker van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de leden van FOS Open Scouting, onder meer ook om leden op de hoogte te houden van activiteiten en evenementen en bij inschrijvingen van leden op cursussen en evenementen.Jij verbindt je ertoe:

iedere verwerking van persoonsgegevens tot het noodzakelijke minimum te beperken;

na controle op identiteit, op verzoek van de betrokkene van de persoonsgegevens inzage te verlenen aan diens gegevens, alsook de gegevens te verbeteren;

melding te doen bij FOS Open Scouting van iedere klacht, verzet of aanvraag tot mededeling of verwijdering van persoonsgegevens;

de persoonsgegevens enkel te gebruiken, verwerken, bewaren of kopiëren voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking;

bij einde van jouw functie die toegang gaf tot Keeo, alle zelfgemaakte back-ups, kopieën en exemplaren van de persoonsgegevens te vernietigen en FOS Open Scouting daarvan op de hoogte te brengen; en

FOS Open Scouting onmiddellijk op de hoogte te brengen van ieder vermoeden van inbreuk op de privacy van de leden, ieder dataverlies of iedere schending van de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Jij begrijpt dat alle gegevens opgeslagen in Keeo een vertrouwelijk karakter hebben. Jij verklaart je uitdrukkelijk akkoord om alle gegevens opgeslagen in Keeo strikt vertrouwelijk te behandelen en te houden, niet te verspreiden, bekend te maken of door te geven aan derden om welke reden dan ook, noch te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op informatie die algemeen gekend is of die aan de bevoegde overheden moet worden verschaft ingevolge een rechterlijk bevel of een wetsbepaling, waarbij je steeds FOS Open Scouting op de hoogte brengt van dergelijk bevel of wetsbepaling.PRIVACYBELEID

Versie 3.0 – laatste update: 1 januari 2024

FOS Open Scouting hecht veel belang aan jouw privacy. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder vraag naar persoonlijke gegevens. Bij registratie van accounts met het oog op het gebruik van de online applicaties zoals fos.be, Scoutsmap en Keeo, is het mogelijk dat de gebruiker alsnog om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze wordt enkel gebruikt om de online applicaties beter af te stellen op jouw interesses. FOS Open Scouting verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FOS Open Scouting, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent

.Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor volgende doeleinden: in het kader van algemeen ledenbeheer, om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen, inschrijvingen, het vermelden van jouw naam bij reacties, en indien aangeduid: als contactpersoon voor de eenheid, het melden van kampen en toevoegen van activiteiten. Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord dat FOS Open Scouting beroep kan doen op eenheidsleiding of andere eindverantwoordelijken van individuele eenheden en aangesloten verenigingen als verwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens, dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden binnen het kader van de Belgische en wereldwijde Scouts- en Gidsenbeweging en dat jouw gegevens desgevallend moeten worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten in gevolge een bevel of wetsbepaling.

FOS Open Scouting verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. FOS Open Scouting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of verlies van persoonsgegevens. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele verbetering van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FOS Open Scouting, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

FOS Open Scouting kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van puur functionele aard. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de gebruiksvoorwaarden van de website(s) van FOS Open Scouting vzw.COOKIEBELEID

Versie 2.0 – laatste update: 1 januari 2024IDENTIFICATIE

De website van FOS Open Scouting maakt gebruik van cookies om jouw bezoek aan de website te vergemakkelijken. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van onze website en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website, de daarop beschikbare online applicaties en ieder gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Dit cookiebeleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden, te raadplegen op www.fos.be.

NOODZAKELIJK EN FUNCTIONELE COOKIES

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor het uitvoeren van de communicatie en dienen uitsluitend voor dat doel. Functionele cookies hebben tot doel aan jou een dienst te kunnen leveren die uitdrukkelijk door jou is gevraagd, zoals taalvoorkeuren, logingegevens en cookie-instellingen.

Wettelijk mogen wij deze cookies versturen en uitlezen zonder jouw voorafgaande toestemming.NIET-FUNCTIONELE COOKIES

Voor alle andere cookies (performantie, remarketing, profiling,…) hebben wij wel uw voorafgaande, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming nodig.WAARSCHUWING EN OPT-IN

Bij iedere eerste bezoek aan onze website verschijnt een overlay banner waarbij wij jou informeren over het gebruik van cookies en waarbij wij eveneens jouw toestemming vragen voor het gebruik van niet-functionele cookies. Hierbij wordt steeds een link voorzien naar dit cookiebeleid.

Je kan de installatie van niet-functionele cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.OPT-OUT

Je kan jouw cookievoorkeuren in een later stadium wijzigen in [locatie op website waar deze instellingen gewijzigd kunnen worden].

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.VRAGEN

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot ons gebruik van cookies, neem gerust contact met ons op per e-mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 09 245 45 86.

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80