Je bent hier:

Als je je afvraagt wat FOS Open Scouting anders maakt dan de andere jeugdbewegingen, dan vind je het antwoord in ons actief pluralisme.

Pluraliteit is in onze samenleving een realiteit. In Vlaanderen leven verschillende groepen mensen en die groepen houden er verschillende waarden, waarheden en ideeën op na. Als actief pluralistische vereniging beschouwen wij deze ideeën als gelijkwaardig en willen we met die verscheidenheid actief aan de slag. Wij juichen deze diversiteit toe, omdat we geloven dat ze een motor kan zijn voor vooruitgang.

Actief pluralisme en ons diversiteitsbeleid

In een pluralistische vereniging is er plaats voor iedereen die het spel van scouting met ons wil spelen. Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn welkom in onze groep. Etnische en sociale afkomst, nationaliteit, genderidentiteit of fysieke omstandigheden mogen nooit een reden zijn om iemand te weigeren. Ook filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging is geen reden om iemand niet welkom te heten, zolang deze overtuiging verenigbaar is met deze principes en die van scouting.

Maar actief pluralisme betekent zoveel meer dan iedereen welkom heten in de groep. Ons actief pluralisme heeft een grote invloed op de manieren die wij kiezen om rond diversiteit aan de slag te gaan. Kort samengevat zien we vier uitdagingen:

  • Omgaan met de bestaande diversiteit: Omgaan met diversiteit begint met de kwaliteit van je eigen leidinggeven te verbeteren, door meer aandacht te hebben voor de verschillen in je tak.
  • Je doelgroep verbreden: Actief pluralisme wil zeggen dat we een actief beleid voeren om nieuwe mensen te bereiken en om onze werking aantrekkelijk te maken voor die nieuwelingen.
  • Anderen ontmoeten: Actief pluralisme is méér dan aanvaarden dat er verschillende groepen zijn in onze samenleving. Het betekent actief op zoek gaan naar ontmoetingsmomenten, streven naar het doorbreken van barrières tussen mensen en groepen.
  • Bewustwording & sociale actie: Het is aandacht hebben én vragen voor thema’s als maatschappelijke ongelijkheid.

Lees ook de volledige visietekst Diversiteit.

Zingeving binnen een actief pluralistisch kader

Terwijl zo goed als alle jeugdbewegingen katholieke roots of uitgangspunten hebben, staat FOS Open Scouting van bij de start open voor alle geloofsovertuigingen en ideologieën zolang deze verenigbaar zijn met de principes van scouting. Dat wil echter niet zeggen dat we niet met zingeving bezig zijn, integendeel.

Ons actief pluralisme speelt een belangrijke rol in het werken rond zingeving. Het bepaalt het kader waarbinnen zingevingsvragen besproken worden. Binnen een actief pluralistisch kader kunnen verschillende mens- en wereldbeschouwingen met elkaar geconfronteerd worden zonder dat dit een strijd wordt. Levensbeschouwingen kunnen dus zeker een plaats krijgen binnen het werken rond zingeving. Alleen schuiven we binnen FOS Open Scouting niet één levensbeschouwing naar voor, maar plaatsen we steeds meerdere mogelijke antwoorden naast elkaar. Op die manier laten we kinderen en jongeren bewust worden van verschillende antwoordmogelijkheden. Uit al die antwoordmogelijkheden een bewuste keuze maken, daar draait het om.

Zingeving gaat voor ons dus om het samen zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen. En daarbij gaat het meer om het proces – hoe geven we zin aan ons handelen – dan om het uiteindelijke antwoord.

Lees ook de volledige visietekst Zingeving.

Actief pluralisme is een houding

Elkaar binnen zo’n open arena tegemoet komen, vergt een bepaalde ingesteldheid. Een actief pluralistische houding aannemen betekent je best doen om je in de mening van anderen in te leven. Je gaat de discussie niet uit de weg, maar voert een open gesprek, luistert naar elkaars argumenten, durft je eigen ideeën in vraag te stellen en probeert naar elkaar toe te groeien. Je bent je ervan bewust dat een mening nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen. Die houding proberen we zowel binnen onze beweging als daarbuiten in de praktijk te brengen.

Binnen onze actief pluralistische beweging zoeken we naar een common ground, naar dat wat ons verbindt. Die common ground vind je terug in onze fundamenten. Het zijn onze waarden, speelterreinen en methodes. Maar zelfs onze fundamenten zijn constant in beweging. We zijn steeds bereid om onze visie te bekijken en eventueel te wijzigen.

Maar ook buiten onze jeugdbeweging willen onze actief pluralistische houding in de praktijk brengen. Pluralistisch zijn betekent dat we erkennen dat er binnen onze samenleving niet één juiste set van normen & waarden is. Wij geloven in onze waarden, baseren onze werking erop en willen ze stimuleren bij onze leden. Maar dat betekent niet dat we de waarden en normen van andere groepen minder juist vinden. Daarom willen we graag de dialoog aangaan met ‘die ander’. We willen onze waarden & fundamenten kritisch bekijken en onszelf in vraag durven stellen.

Actief pluralisme is méér dan aanvaarden dat er verschillende groepen zijn in onze samenleving. Het betekent actief op zoek gaan naar ontmoetingsmomenten, streven naar het doorbreken van barrières tussen mensen en groepen. Het betekent dat je in contact treedt met andere groepen, dat je uitwisselt en van elkaar leert. Het is door de ontmoeting en dialoog met anderen, dat je de ander kan leren kennen en waarderen.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken