Open navigation menu

Statuten

FOS Open Scouting is een vereniging zonder winstoogmerk, een vzw.

We verenigen onze leden met een gemeenschappelijk doel: onze missie. De leden van onze AV beslissen mee hoe we dit doel gaan realiseren. Het belangrijkste inspraakorgaan is dan ook onze algemene vergadering. Hierin zijn onze eenheden rechtstreeks vertegenwoordigd. Maar eenheden krijgen ook inspraak via onze netwerken of de jaarlijkse leidingsraad.

Om een organisatie goed te laten draaien zijn enkele afspraken nodig. Deze vinden we in onze statuten en in het algemeen reglement.

  • De statuten kan je zien als de grondwet van onze vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden van de vzw en het bestuursorgaan én structureren de vereniging. Er staat ook in wie lid kan worden van de vzw.
  • Het algemeen reglement gaat dieper in op de werking van onze eenheden en de rol van leiding.

De Algemene Vergadering

Elk jaar roepen we minstens tweemaal een Algemene Vergadering bijeen. De AV is een belangrijk inspraakorgaan. Het is hét hoogste beslissingsorgaan van FOS Open Scouting.

Meer info

Vragen of opmerkingen?

Rik - Stafmedewerker beheerszaken

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?