Open navigation menu

Beleidsnota

Elke vier jaar is het tijd om onze organisatie te evalueren, vooruit te blikken en te plannen. Momenteel voeren we de beleidsnota (2022-2025) uit. In deze nota schuiven we zes strategische doelstellingen naar voor waar we in die periode aan willen werken.

1. Kwalitatieve eenheden

Deze doelstelling spitst zich toe op de kerntaak van FOS Open Scouting: de ondersteuning van kwalitatieve eenheden in een complexe samenleving. Eenheden werken actief en continu aan hun ontwikkeling. FOS Open Scouting stimuleert eenheden om zich te blijven ontplooien tot lerende organisaties en zelfredzame entiteiten. Daarom ondersteunen we hen aan de hand van begeleiding, vorming, producten, heldere en correcte communicatie, bezoekmomenten en tal van andere diensten.

2. Interne verbondenheid

In deze doelstelling zetten we volledig in op onze sterktes. We vergroten het aanwezige interne verbondenheid samenhorigheidsgevoel en de verbondenheid tussen eenheden. We maken werk van een stevige band tussen eenheden en de nationale werking, want we zijn in staat om dankzij onze kleinschaligheid in nauw contact te staan. Op die manier betrekken we elkaar in het grotere verhaal dat onze missie, de kracht van een jeugdbeweging, vormt.

3. Diverse samenleving omarmen

Diversiteit blijft een werkstuk voor de hele samenleving. Het thema sluit naadloos aan bij de missie en diverse samenleving omarmen pluralistische visie van FOS Open Scouting. Het thema diversiteit wordt in een derde beleidsperiode opnieuw beklemtoond in de werking van FOS Open Scouting. Na een eerste beleidsperiode experimenteren en een tweede beleidsperiode waarin een degelijk beleid werd uitgewerkt, is het tijd om dat beleid in alle facetten van de organisatie te verankeren. Ontmoeting, bewustwording en laagdrempeligheid vormen ons succesverhaal en blijven dan ook de sleutelelementen.

4. Maatschappelijk debat & naamsbekendheid

FOS Open Scouting draagt haar missie en visie actief uit om het belang van kinderen en jongeren in het maatschappelijk debat en naamsbekendheid maatschappelijk debat kracht bij te zetten. Tegelijk versterken we de stem van kinderen en jongeren in dat debat. Onze organisatie neemt standpunten in die kaderen binnen onze sterke identiteit en bijdragen tot ons positief imago. Leden voelen zich sterk verbonden met de missie en visie van de koepelorganisatie en dragen die zelf ook uit.

In combinatie met een stevige promocampagne en een breed netwerk stelt dit ons in staat om onze naamsbekendheid te vergroten en ons merk in de markt te zetten. Zo blijft FOS Open Scouting een grote speler in het jeugdbewegingslandschap en kan actief pluralisme verder verspreid worden in de sector.

5. Menselijk kapitaal

We plaatsen mensen centraal in deze doelstelling. Zonder hen staat FOS Open Scouting immers nergens in het ondersteunen van haar eenheden. We werken continu aan een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid én personeelsbeleid dat inspeelt op nieuwe tendensen. We zetten volwaardig in op elk aspect van de engagementcyclus en verankeren de principes van coaching in de nationale structuur.

6. Financieel kapitaal

FOS Open Scouting verwerft middelen bij de Vlaamse overheid om haar doelstellingen te verwezenlijken. Dat gebeurt via het uitschrijven van een democratisch en participatief gedragen beleidsnota. Tegelijk blijven we op zoek naar diverse inkomsten (intern en extern) om onze financiële draagkracht te verruimen. We zorgen voor een solide infrastructuur op maat van onze vrijwilligersorganisatie en hebben de nodige materiële voorzieningen om zowel vrijwilligers als personeel optimaal te laten werken. Een accuraat financieel beheer helpt bij de doeltreffendheid en zorg van onze middelen.

Interesse in de volledige tekst?

Download hieronder de volledige tekst met uitleg over het proces, onze missie en kerntaken, onze positionering, onze ontstaansgeschiedenis, alle gedetailleerde actiepunten en meer.

Lees de beleidsnota

Vragen?

Jan - Federaal verantwoordelijke

Contactpersoon

Ben je geholpen met deze informatie?

Noodgeval op kamp buiten de kantooruren? Bel de noodlijn op 0473 63 02 80