Je bent hier:

FOS Open Scouting, dat zijn 52 eenheden die samen één beweging vormen. Ook nieuwe eenheden zijn welkom bij onze federatie.

Lokale jeugdwerkinitiatieven kunnen steeds lid worden van onze koepel als aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • De Fundamenten van FOS Open Scouting (die je op deze FOS-site & de FOSwiki kan terugvinden) onderschrijven en mee uitdragen door deze te implementeren in de werking;
  • Een lidgeld betalen aan de federatie per aangesloten lid; 

Om lid te worden van onze Federatie moet een aanvraagdossier ingediend worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Federaal Bestuur. Heb je beslist om een formele aanvraag in te dienen? De schriftelijke aanvraag wordt gericht aan het Federaal Bestuur, of per gewone post via het adres FOS Open Scouting (t.a.v. Raad van Bestuur), Kortrijksesteenweg 639 – B-9000 Gent of per elektronische post via het adres [email protected].

De aanvraag moet ondertekend/onderschreven zijn door minstens 4 personen die gedurende het eerste aansluitingsjaar in leiding zullen staan. Het aanvraagdossier omvat een duidelijk project en planning met daarin een onderbouwde visie omtrent de haalbaarheid van de opstart en de uitbouw van de groep en de implementatie van de Fundamenten in de werking.

FOS Open Scouting verwacht tot slot van al haar aangesloten groepen:

  • Participatie door aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en eventuele andere inspraakorganen
  • Zoveel mogelijk gevormde leiding om een goede werking met een kwalitatief aanbod te kunnen bieden aan de leden.

Heb je interesse om een nieuwe eenheid op te richten? Stuur dan een mailtje naar [email protected].
De werkgroep nieuwe eenheden ondersteunt jullie hier graag in.

Niet gevonden wat je zoekt?

Zoeken