×
Attention: Pour améliorer l'expérience utilisateur sur ce site, nous utilisons des cookies.

Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van FOS Open Scouting.
Laatste versie: 20 september 2010

Contactgegevens:
FOS Open Scouting
Kortrijksesteenweg 639 
9000 Gent 

Adres maatschappelijk zetel:
FOS Open Scouting vzw
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
Telefoon: 09 245 45 86 
Fax: 09 245 45 88
E-mail: info@fos.be
Ondernemingsnummer: 0409.543.797

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FOS Open Scouting of rechthoudende derden. De inhoud mag niet aangewend worden voor politieke, commerciële of andere doeleinden anders dan de dagelijkse werking van de leden van FOS Open Scouting. Enige licentie tot reproductie, bewerking, mededeling of elk ander gebruik van de inhoud kan slechts worden gegeven middels een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

Mocht je op deze site informatie of creaties tegenkomen die hier volgens jou niet thuishoren of een inbreuk maken op de rechten van jouw of van een derde, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen: webmaster@fos.be

Beperking van aansprakelijkheid

Geen garantie:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Onjuistheden:

FOS Open Scouting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FOS Open Scouting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FOS Open Scouting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: communicatie@fos.be

Wijzigingen:

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FOS Open Scouting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Inhoud van derden:

FOS Open Scouting zal discussieforums, chats, fotoalbums en dergelijke ter beschikking stellen van het publiek. Dienaangaande treedt FOS Open Scouting enkel op als louter technische tussenpersoon en hosting provider. FOS Open Scouting draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, hetzij user generated content van de communicatieforums en andere platformen. FOS Open Scouting is niet verplicht om controle te voeren, noch toezicht te houden op de activiteiten op de communicatieforums. Het is de gebruiker van de websites verboden, deze aan te wenden voor onwettige of strafbare handelingen, dan wel daarop materiaal dat strijdig is met de wet of dat aanstootgevend is te plaatsen of te verspreiden. Meer in het bijzonder verplicht de gebruiker zich geen pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke, beledigende, bedreigende, opruiende, racistische of anderszins voor de goede naam van FOS Open Scouting schadelijke content, informatie, software of overig materiaal op de websites te plaatsen, noch materiaal dat inbreuk op de rechten van derden of op enige wettelijke belang maakt of kan maken. Wanneer melding wordt gedaan van onrechtmatige inhoud, zal FOS Open Scouting voldoen aan de wettelijk voorgeschreven procedures, zoals bepaald in artikel 20 en 21 van de e-Commercewet van 11 maart 2003. Voorts behoudt FOS Open Scouting zich het recht voor, gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden schenden, uit te sluiten van verder gebruik van de in het kader van de website aangeboden dienstverlening.

Schade, hyperlinks, andere:

FOS Open Scouting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

FOS Open Scouting verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

FOS Open Scouting hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. FOS Open Scouting verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming van de Belgische Privacywet van 8 december 1992. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is FOS Open Scouting, Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent. Er werd aangifte gedaan bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor volgende doeleinden. om u op de hoogte te houden van onze activiteiten & evenementen, inschrijvingen, het vermelden van uw naam bij reacties, indien aangeduid: als contactpersoon voor de eenheid, het melden van kampen en toevoege van activiteiten. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FOS Open Scouting, Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent of via info@fos.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

FOS Open Scouting kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 
Aanpassingen

FOS Open Scouting  behoudt zich het recht voor om onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site op elk moment aan te passen, met name om elke toepasselijke nieuwe reglementering of wetgeving na te leven en/of om de toegang en het gebruik van de site voor de gebruiker te verbeteren. Elke aanpassing van het gebruik van de site zal worden opgenomen in onderhavige voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

FOS Open Scouting online

Aussi dans l'environment virtuelle nous vous souhaitons la bienvenue! 

WOSM

WOSM

Organisation Mondiale du Mouvement Scout
Le site de WOSM

WAGGGS

WAGGGS

Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Le site de WAGGGS

Infra-FOS

Notre organisation amicale Infra-FOS a deux auberges de jeunesses. Idéale pour les mouvement scout & guides. 
Le site de Infra-FOS

FOS-Shop

Pour tous qui cherchent des choses essentielles pour scouting et guiding. 

Le site de FOS-shop